Beveiligingstechniek

Voskamp - Erkend branddetectiebedrijf

Voskamp Beveiligingstechniek is een op basis van het CCV certificatieschema ‘BMI Leveren & Onderhouden’ erkend branddetectiebedrijf en onderhoudsbedrijf. Als erkend branddetectiebedrijf beschikt Voskamp Beveiligingstechniek over gediplomeerde projecteringsdeskundigen, installatiedeskundigen en onderhoudsdeskundigen. Dit betekent dat Voskamp Beveiligingstechniek bevoegd is tot het maken van ontwerpen, alsmede het aanleggen en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
Wanneer u de opdracht tot het installeren van de brandmeldinstallatie aan ons verstrekt dienen de volgende procedurestappen te worden doorlopen:
1. Opstellen van het definitief Programma van Eisen (PvE);
2. Goedkeuringsaanvraag bij de eisende partijen voor het PvE, de projectietekeningen, stuurfunctiematrix en het blokschema;
3. Vervaardigen van projectietekeningen, stuurfunctiematrix en blokschema’s voor uitvoering;
4. Aanvang uitvoering installatiewerkzaamheden;
5. Attest en oplevering installatiewerkzaamheden;
6. Testen en in bedrijfstellen;
7. Instructie aan de eindgebruiker;
8. Oplevering en aansluiting op de meldkamer;
9. Verstrekking installatiecertificaat brandmeldinstallatie.

Met het installatiecertificaat brandmeldinstallatie kunt u de bevoegde autoriteit aantonen dat de installatie aan de gestelde eisen voldoet. Met andere woorden, u kunt op eenvoudige wijze aantonen dat u voldoet aan de door het Bouwbesluit 2012 opgelegde ‘Zorgplicht’.

Certificering brandmeldinstallatie

Per 1 januari 2015 dient, indien conform het Bouwbesluit 2012 een inspectiecertificaat benodigd is voor het gebruik van uw pand (zie art. 6.20 en 6.23 van het BB2012), voor certificering de brandmeldinstallatie geïnspecteerd te worden door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, maar ook naar alle aanvullende voorzieningen (ontruimingsplan, sleutelbuis, sturingen, etc.) welke getroffen zijn voor een brandveilig gebouw. De kosten voor een eenmalige inspectieronde door een geaccrediteerde inspectie-instelling zijn in deze offerte meegenomen.
Indien het inspectiecertificaat niet kan worden afgegeven door het niet voldoen van installaties en/of voorzieningen van derden, buiten de in deze offerte aangeboden brandmeld- en ontruimingsalarm-installatie, worden de extra kosten en werkzaamheden welke benodigd zijn om tot een certificaat te komen in overleg met u op basis van nacalculatie verrekend.
Steekproefsgewijs worden de door ons geleverde installaties tijdens de aanleg of na inbedrijfstelling en bij onderhoud op kwaliteit geïnspecteerd. Deze inspecties worden door of namens de geaccrediteerde certificatie-instelling uitgevoerd. Voor de uitvoer van hun werkzaamheden dienen zij onbelemmerd toegang tot uw locatie(s) te krijgen. Voor deze steekproef zullen u geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitvoering brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

De aangeboden installatie is gebaseerd op het Bouwbesluit 2012 waarbij de veiligheid van de mens centraal staat. Naast deze wettelijke eisen is het mogelijk dat de brandweer aanvullende adviezen geeft en/of dat u of uw verzekeraar aanvullende eisen heeft ten aanzien van het pand en/of inventaris. De eventuele meerkosten hiervoor zijn niet in deze offerte opgenomen. Indien alle gegevens van de eisende partijen bekend zijn, kan door ons een definitief PvE worden gemaakt.

Ontruimingsalarminstallaties

Een ontruimingsalarminstallatie waarschuwt bij brand, bomalarm of andere calamiteiten, zodat snelle ontruiming van een (deel van een) gebouw mogelijk is. Het kan dan gaan om waarschuwen van mensen die het gebouw moeten verlaten of om personeel dat voor de evacuatie van andere mensen moet zorgen.

Indien het bouwbesluit dit eist, dient uw object te worden voorzien van een ontruimingsalarminstallatie conform de NEN 2575. Er zijn drie soorten ontruimingsalarminstallaties:

Type A (conform NEN2575-2)
Een ontruimingsalarmcentrale gekoppeld aan bewakingsapparatuur, luidsprekers, versterkers en bedieningspanelen. Bij een automatische brandmelding of handmatige handeling worden er, door middel van luidsprekers verspreid over het pand, gesproken berichten of toonsignalen gegeneerd. Op deze wijze worden aanwezigen gealarmeerd.

Type B (conform NEN2575-3)
Een brandmeldcentrale is gecombineerd met een ontruimingsalarmcentrale. Bij een automatische brandmelding of handmatige handeling wordt een ontruimingssignaal gegenereerd door middel van slow whoop signaalgevers, die verspreid over het pand zijn geplaatst. Aanwezigen weten op deze wijze dat ze het pand moeten verlaten. Deze vorm wordt het meest toegepast in gebouwen met een oppervlakte tot 10.000m2. 

PZI
Een Personen Zoek Installatie (PZI) (ook wel Stilalarm genoemd) wordt ingezet voor het oproepen van bijvoorbeeld BHV'ers, artsen en verpleegkundigen. Bij een automatische brandmelding of handmatige handeling wordt op het display van de 'pieper of pager' zichtbaar gemaakt welke melding het betreft. De hulpverlener kan daaropde juiste actie ondernemen. Deze vorm wordt vaak ingezet in de zorgsector.

Voordelen van netwerktechnologie r.jpg