Voskamp Groep

Algemene voorwaarden Voskamp Groep

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door alle vennootschappen en/of ondernemingen die nu of in de 
toekomst tot de Voskamp Groep zullen gaan behoren.

Artikel 1 Begripsbepalingen
Artikel 2 Toepasselijkheid en AVG
Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 4 Duur van de Overeenkomst tot Levering van Diensten
Artikel 5 Prijzen
Artikel 6 Meer- of Minderwerk
Artikel 7 Betaling
Artikel 8 Leveringstermijnen en oplevering
Artikel 9 Leveringen, Diensten of Beveiligingssystemen
Artikel 10 Medewerking Opdrachtgever
Artikel 11 Reclameren
Artikel 12 Aansprakelijkheid de Voskamp Groep
Artikel 13 Rechten van intellectuele of industriële eigendom
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 Overmacht
Artikel 16 Hoofdelijkheid
Artikel 17 Beëindiging
Artikel 18 Conversie
Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden zijn op 29 mei 2020 gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, onder 
nummer 10/2020.

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Advies en Inspectie: het door de Voskamp Groep verrichten van inspecties en het verstrekken van adviezen, 
daaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen het (mede) schrijven van een 
bestek of het opstellen van een programma in het kader van brandpreventie;
Alarmcentraledienst: een door de Voskamp Groep ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
dienst, waarbij een object op afstand wordt bewaakt door middel van het ontvangen, 
registreren en doorgeven van alarm-, storing-, en testmeldingen, gegenereerd door 
technische systemen van Opdrachtgever aan de alarmcentrale/Particuliere Alarm Centrale 
(PAC), een en ander volgens de alsdan bij de Voskamp Groep geldende standaard 
procedures, zoals aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt bij het aangaan van de 
Overeenkomst;
Beveiligingssysteem: een alarm- of signaleringsinstallatie en/of beveiligingsaanverwante producten, dan wel 
onderdelen daarvan;
Contractwaarde: de door Voskamp Groep aan de Opdrachtgever gefactureerde en de door de 
Opdrachtgever aan de Voskamp Groep betaalde som exclusief BTW ingevolge een 
Overeenkomst, voor zover betrekking hebbend op de door medewerkers van de Voskamp 
Groep gewerkte uren of - doch alleen voor zover slechts goederen zijn geleverd en geen 
uren zijn gewerkt - voor zover betrekking hebbend op de door de Voskamp Groep 
geleverde goederen;
Diensten: het uitvoeren van Advies en Inspectie en montage- en/of onderhouds- en/of 
servicewerkzaamheden en het ter beschikking stellen van een servicedienst;
Levering: de op- of aflevering volgens de Overeenkomst of opdracht van zaken, het verrichten van 
Diensten of werkzaamheden of combinaties daarvan op de overeengekomen plaats(en);
Meerwerk: additionele Leveringen of werkzaamheden van de Voskamp Groep bij een wijziging van de 
tussen de Voskamp Groep en Opdrachtgever overeengekomen specificaties of een 
wijziging in de uitvoering van een Levering, dienst of systeem als gevolg van additionele 
wensen van Opdrachtgever of afwijkingen in de stelpostkosten of in de geschatte 
hoeveelheden materialen;
Minderwerk: verminderde Leveringen en of werkzaamheden van of door de Voskamp Groep;
Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die de Voskamp Groep om een prijsopgave heeft 
verzocht, dan wel aan wie de Voskamp Groep een prijsopgave heeft verzonden of met wie 
de Voskamp Groep over de totstandkoming van een Overeenkomst onderhandelt, dan wel 
met wie de Voskamp Groep een Overeenkomst heeft gesloten;
Order: een mondelinge dan wel schriftelijke bestelopdracht van de Opdrachtgever;
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de Voskamp Groep en de Opdrachtgever, tot het leveren van 
zaken, Diensten of het verrichten van werkzaamheden of combinaties daarvan, waarop 
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling daarop of wijziging 
daarvan;
Voskamp Groep: Eén of ieder (thans of in de toekomst) van de tot de Voskamp Groep B.V. behorende 
vennootschap, die partij is bij een Overeenkomst met Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid en AVG
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopfacturen, offertes, aanbiedingen en 
Overeenkomsten en rekeningen waarbij de Voskamp Groep partij is. Deze algemene voorwaarden zijn 
tevens van toepassing op alle Overeenkomsten met de Voskamp Groep die langs elektronische weg tot
stand komen. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling in een met de 
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst prevaleert de voor Voskamp Groep meest gunstige bepaling. 
2.3 Indien in enig contractstuk van Opdrachtgever wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van 
Opdrachtgever, zijn op de Overeenkomst met Opdrachtgever deze algemene voorwaarden van de 
Voskamp Groep van toepassing. Indien in enig contractstuk wordt verwezen naar de algemene 
voorwaarden van een derde, zijn op de Overeenkomst met Opdrachtgever deze algemene voorwaarden 
van de derde van toepassing. 
2.4 Wanneer één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn en de strekking 
daarvan beantwoordt aan die van een andere, als geldig aan te merken bepaling, dan moeten partijen 
worden geacht te hebben beoogd laatstbedoelde bepaling overeen te komen en vormt laatstbedoelde 
bepaling onderdeel van de Overeenkomst. Blijken één of meer bepalingen uit deze algemene 
voorwaarden – ondanks het voorgaande – nietig, kunnen zij vernietigd worden of kunnen zij anderszins 
hun rechtsgeldigheid verliezen, dan zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
2.5 De Voskamp Groep doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. De Voskamp Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend en houden slechts een uitnodiging in tot het 
doen van een aanbod, tenzij schriftelijk in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, en zijn tenzij 
anders overeengekomen drie maanden geldig. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de 
Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze 
informatie. 
3.2 Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Voskamp Groep, komt tot stand indien en voor zover 
de Voskamp Groep een Order van de Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of, ingeval de Overeenkomst 
langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke bevestiging van de Voskamp 
Groep, een en ander tenzij zulks anders is overeengekomen.
3.3 Indien de Voskamp Groep op verzoek van de Opdrachtgever enige prestatie of Levering verricht voordat 
volledige over eenstemmig is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal de 
Opdrachtgever de Voskamp Groep daarvoor betalen conform de op dat moment bij de Voskamp Groep 
geldende tarieven.
3.4 Aanvulling(en) op of wijziging(en) van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst kunnen alleen 
schriftelijk worden overeengekomen.
3.5 De Voskamp Groep heeft het recht een kredietwaardigheidsonderzoek met betrekking tot Opdrachtgever 
te laten verrichten op basis waarvan de Voskamp Groep bevoegd is een reeds gedane aanbieding of 
Overeenkomst nietig te verklaren. Op de Overeenkomst zijn alsdan tevens de algemene voorwaarden van 
de kredietverzekeraar van de Voskamp Groep welke gelden op het moment van sluiten van de 
Overeenkomst van toepassing.
3.6 De Voskamp Groep mag de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als zij dit 
wenselijk acht. De Voskamp Groep staat in voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door 
deze derden. 
3.7 Door de Voskamp Groep aan Opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden de Voskamp Groep 
niet. Deze documenten zijn vrijblijvend en blijven het eigendom van de Voskamp Groep. Zij mogen niet 
zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op 
andere wijze openbaar worden gemaakt.

Artikel 4 Duur van de Overeenkomst tot levering van Diensten
4.1 Opdrachtgever en de Voskamp Groep komen per Overeenkomst overeen wat Opdrachtgever zal 
afnemen.
4.2 De Overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aangegaan voor een periode van 1
jaar en wordt daarna, behoudens opzegging, telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. 
Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de lopende periode met inachtneming van 
een opzegtermijn van 3 maanden. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever 
is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Voskamp Groep. Opdrachtgever 
heeft geen recht op restitutie. 
4.3 In afwijking van artikel 4.2 heeft een Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in 
de uitoefening van een beroep of een bedrijf, de bevoegdheid de Overeenkomst die stilzwijgend is 
verlengd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand op te zeggen.
4.4 Opzeggingen waarbij de voorschriften van dit artikel 4 niet in acht zijn genomen, worden geacht niet te 
zijn verricht.

Artikel 5 Prijzen
5.1 Alle prijzen van de Voskamp Groep zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige heffingen welke van 
overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van verpakking en 
verzending, eventuele installatie- of montagekosten, de kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden 
buiten de normale kantooruren, niet bij de overeen gekomen prijs inbegrepen en komen die kosten voor 
rekening van Opdrachtgever.
5.2 Wijzigingen in kostprijs verhogende factoren die zich na het aangaan van de Overeenkomst voordoen, 
zullen door de Voskamp Groep mogen worden doorberekend.
5.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, kunnen de in de Overeenkomst genoemde prijzen per 
kwartaal van elk jaar verhoogd worden.
5.4 Montage- en onderhoudswerkzaamheden door de Voskamp Groep worden verricht gedurende werkuren 
van 08.00 tot 17.00 uur op gewone werkdagen. Voor werkzaamheden die op verzoek van Opdrachtgever 
buiten voormelde uren en tijden worden verricht, gelden de volgende toeslagen: 
- avond- en nachturen (ma. t/m vrij) 50% 
- zaterdag, zon- en feestdagen 100% 
- voorrijkosten 
5.5 Indien de Opdrachtgever besluit de opdracht binnen drie maanden voor de geplande uitvoeringsdatum te 
annuleren dient Opdrachtgever 10% van de aannemingssom te betalen. Annuleert Opdrachtgever binnen 
1 maand voor de geplande uitvoeringsdatum dan dient Opdrachtgever 50% van de aannemingssom te 
betalen. Wordt door Opdrachtgever de geplande uitvoeringsdatum binnen 1 maand voor de geplande 
uitvoeringsdatum opgeschort naar een latere datum dan dient Opdrachtgever 50% van de 
aannemingssom als eerste aanbetaling aan de Voskamp Groep te voldoen. De door de opschorting door 
de Voskamp Groep reeds gemaakte en nog te maken kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 Meer- of Minderwerk
6.1 Indien de Voskamp Groep vaststelt dat bij de uitvoering van de opdracht sprake is van Meer- of 
Minderwerk zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. De Voskamp Groep 
zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van voltooiing, 
levering of de werkzaamheden, alsmede voor de geraamde kosten. De Voskamp Groep is gerechtigd haar 
prestatie of levering op te schorten totdat schriftelijk overeenstemming is bereikt met Opdrachtgever 
over de vergoeding voor het Meer- of Minderwerk.
6.2 Opdrachtgever is verplicht de kosten voor Meerwerk ineens bij het opeisbaar worden van de 
eerstvolgende betalingstermijn te betalen. Is geen betaling in termijnen tussen partijen overeengekomen 
dan geschiedt betaling van de kosten voor Meerwerk bij de eindafrekening.
6.3 Minderwerk vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Voskamp Groep. Verrekening van 
het overeengekomen Minderwerk geschiedt bij de eindafrekening. Indien het totaal van het Minderwerk 
het totaal van het Meerwerk overtreft heeft de Voskamp Groep aanspraak op een bedrag gelijk aan 15% 
van het verschil tussen beiden.
6.4 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot Meerwerk laat de aanspraken van de Voskamp Groep 
onverlet.

Artikel 7 Betaling
7.1 De Opdrachtgever dient de facturen van de Voskamp Groep te voldoen conform de overeengekomen of 
op de factuur vermelde betalingscondities. Indien deze betalingscondities ontbreken dient de 
Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen.
7.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Opdrachtgever zonder 
(verdere) ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de Opdrachtgever conform het bepaalde in de Richtlijn 
betreffende bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties, handelsvertragingsrente 
verschuldigd, dan wel indien deze richtlijn niet op de Overeenkomst van toepassing is, wettelijke rente te 
vermeerderen met 3%, alsmede de kosten voor juridische bijstand in en/of buiten rechte, waarvan de 
hoogte minimaal 15% van het totale door Opdrachtgever aan de Voskamp Groep verschuldigde zal 
bedragen, zulks onverminderd het recht van de Voskamp Groep om alle overige schade die zij lijdt door 
de niet tijdige betaling door de Opdrachtgever op de Opdrachtgever te verhalen. De Voskamp Groep is 
steeds gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn 
betalingsverplichtingen voldoet.
7.3 De Voskamp Groep is te allen tijde gerechtigd om de Opdrachtgever te verzoeken zekerheid te stellen 
voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of uit hoofde van de wet, aan 
welk verzoek de Opdrachtgever onverwijld dient te voldoen.
7.4 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op de Voskamp Groep te verrekenen wordt uitgesloten. 
7.5 Alle vorderingen van de Voskamp Groep op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien aan 
Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van 
Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of 
wanneer Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden of indien er sprake is van de 
Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen.
7.6 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij de Voskamp 
Groep te worden ingediend.

Artikel 8 Leveringstermijnen en oplevering
8.1 Alle door de Voskamp Groep genoemde (Leverings)termijnen zijn indicatief, niet fataal en gebaseerd op 
de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst aan de Voskamp Groep bekende gegevens en geldende 
omstandigheden. De Voskamp Groep zal de opgegeven (Leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht 
nemen. Als er sprake is van Meerwerk worden de (Leverings)termijnen en/of uitvoeringsperiode verlengd 
met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het Meerwerk 
te verrichten. Als het Meerwerk niet in de planning van de Voskamp Groep kan worden ingepast, zullen 
de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat. 
8.2 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door de Voskamp Groep, worden de 
(Leverings)termijnen en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting 
van de werkzaamheden niet in de planning van de Voskamp Groep kan worden ingepast, zullen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.Algemene voorwaarden Voskamp Groep, 4 juni 2020 2
8.3 De enkele overschrijding van een genoemde (Leverings)termijn brengt de Voskamp Groep niet in verzuim. 
De Voskamp Groep is niet gebonden aan (Leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen 
omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen 
partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
8.4 De Voskamp Groep heeft het recht de Overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.
8.5 De Levering wordt als voltooid beschouwd: 
- hetzij wanneer de Voskamp Groep aan de Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat de Levering 
voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze de Levering heeft goedgekeurd dan wel aanvaard; 
- hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de Voskamp Groep schriftelijk aan de 
Opdrachtgever heeft verklaard dat de Levering voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft 
nagelaten de geleverde zaken/ Diensten binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden; 
- hetzij wanneer de Opdrachtgever de geleverde zaken/Diensten (vroegtijdig) in gebruik neemt, met 
dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van de geleverde 
zaken/Diensten, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd ; 
- hetzij, indien geen van bovenstaande omstandigheden zich heeft voorgedaan, nadat de Voskamp 
Groep Opdrachtgever een eindafrekening heeft toegezonden, dan wel, indien het deelleveranties 
betreft ten aanzien van die deelleverantie nadat de Voskamp Groep Opdrachtgever een 
eindafrekening met betrekking tot die deelleverantie (deelfactuur) heeft toegezonden.
8.6 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van de 
geleverde zaken/Diensten niet beïnvloeden, zullen de voltooiing van de Levering niet in de weg staan.
8.7 Als gevolg van de voltooide Levering gaat het risico voor de geleverde zaken/Diensten over van de 
Voskamp Groep naar de Opdrachtgever.
8.8 Indien de werkzaamheden door oorzaken die niet aan de Voskamp Groep kunnen worden toegerekend, 
zoals meerdere fasen uitvoering of buiten de reguliere werktijden uitgevoerd moeten worden, zullen de 
daaruit voortvloeiende extra opstartkosten, overuren en de reisuren en -kosten aan Opdrachtgever in 
rekening worden gebracht.
8.9 In het geval dat de te leveren Diensten niet, of niet geheel in bedrijf gesteld of uitgevoerd kan worden, 
door oorzaken die niet zijn te verwijten aan de Voskamp Groep, zullen de kosten voor eventuele 
objectbewaking voor rekening van de Opdrachtgever zijn.
8.10 De Voskamp Groep factureert uren voor te leveren Diensten in blokken van 15 minuten.

Artikel 9 Leveringen, Diensten of Beveiligingssystemen
9.1 Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, geschiedt Levering EX WORKS 
(conform de Incoterms 2010) op het door Opdrachtgever opgegeven adres. De geleverde zaken zijn vanaf 
het moment van de Levering voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien de Overeenkomst op 
andere wijze tot stand is gekomen, geschiedt Levering EX WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) 
(conform de Incoterms 2010). De geleverde zaken zijn vanaf het moment van terbeschikkingstelling voor 
rekening en risico van Opdrachtgever. 
9.2 Weigert Opdrachtgever na het verstrijken van de (Leverings)termijnen of, ingeval de Overeenkomst langs 
elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen, dan is 
de Voskamp Groep bevoegd:
(1) de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan, ongeacht overmacht zijdens 
Opdrachtgever en onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen 
prijs; 
(2) de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens 
Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever alle kosten en schade van de Voskamp Groep zal vergoeden;
(3) de zaken te verkopen, indien naar haar oordeel verdere bewaring van de zaken niet van haar kan 
worden gevergd. 
9.3 De Voskamp Groep geeft Opdrachtgever schriftelijk te kennen dat Levering is voltooid.
9.4 De Voskamp Groep kan ten aanzien van Beveiligingssystemen met de Opdrachtgever tevens een 
dienstverleningsovereenkomst sluiten. Voor deze Overeenkomst geldt, tenzij nadrukkelijk anders 
vermeldt, dat:
a. Bij het verrichten van storingswerkzaamheden op afstand of ter plaatse naar aanleiding van 
storingsmeldingen door Opdrachtgever wordt arbeidsloon, eventueel aangevuld met voorrijkosten en het 
materiaal, separaat in rekening worden gebracht.
b. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn door al dan niet moedwillige beschadigingen, onoordeelkundig 
gebruik van het Beveiligingssysteem, door oorzaken van buitenaf, zoals brand-, storm- en/of 
waterschade, blikseminslag (direct, dan wel indirect), storingen in de elektriciteitsvoorziening, 
telecommunicatienetwerken of ten gevolge van werkzaamheden die verricht zijn door Opdrachtgever of 
door derden, worden (ongeacht de contractvorm) separaat aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
9.5 De Voskamp Groep informeert Opdrachtgever tijdig over dag en tijdstip waarop onderhoudswerkzaamheden worden aangevangen. Bericht van verhindering dient Opdrachtgever minimaal 24 uur 
voornoemde dag en tijdstip door te geven. Opdrachtgever informeert de Voskamp Groep direct omtrent 
bouwkundige wijzigingen en wijzigingen aan installaties die van invloed kunnen zijn op het 
Beveiligingssysteem.
9.6 Indien de Voskamp Groep na een gemaakte afspraak voor het uitvoeren van de werkzaamheden niet in 
staat wordt gesteld dit binnen een redelijke termijn volledig uit te voeren, zal de cyclus van 
onderhoudsbezoeken hierdoor niet worden verschoven en zal geen restitutie worden verleend. Dit 
betreft situaties wanneer door omstandigheden van de zijde van de Opdrachtgever controles niet in de 
daarvoor gereserveerde periode kunnen worden uitgevoerd, dan wel binnen een redelijke termijn van de 
oorspronkelijke planning kan worden uitgevoerd.
9.7 Een storingsbezoek wordt geacht te zijn verricht indien de Voskamp Groep na een gemaakte afspraak, 
door toedoen van Opdrachtgever of derden die voor Opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren, niet in 
staat wordt gesteld het storingsbezoek volledig uit te voeren. Eventuele kosten zijn voor rekening 
Opdrachtgever.
9.8 Tenzij anders is overeengekomen, zal de Voskamp Groep, gebreken aan het Beveiligingssysteem ten 
gevolge van een defect onderdeel in het Beveiligingssysteem kosteloos herstellen dan wel vervangen –
zulks ter keuze van de Voskamp Groep – indien het defect optreedt binnen de garantietermijn die de 
Voskamp Groep heeft bedongen bij de leverancier van het onderdeel doch ieder geval nooit langer dan 
12 maanden na installatie door de Voskamp Groep. De garantie op mechanische componenten, hang- en 
sluitwerk bedraagt de garantietermijn 6 maanden, ingaande op de dag van oplevering.
In geval van vervanging wordt de Voskamp Groep eigenaar van de vervangen onderdelen. Indien er een 
garantie is gegeven en de Voskamp Groep kiest in het geval van een gebrek dat onder de garantie valt 
voor vervanging dan wordt uitsluitend het materiaal gratis door de Voskamp Groep geleverd, de 
eventuele loonkosten voor vervanging worden door de Voskamp Groep aan Opdrachtgever in rekening 
gebracht, tenzij de garantie tevens ziet op een door de Voskamp Groep uitgevoerde montage.

Artikel 10 Medewerking Opdrachtgever
10.1 Opdrachtgever dient de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke apparatuur
materialen, gegevens of inlichtingen tijdig en naar behoren aan de Voskamp Groep ter beschikking te 
stellen.
10.2 Indien de Levering tevens het plaatsen of monteren van de zaken omvat, dient Opdrachtgever er zorg 
voor te dragen dat ten tijde van de Levering de daaraan voorafgaande werkzaamheden, uit te voeren 
door derden, gereed zijn en dat de plaats waar het plaatsen of monteren uitgevoerd dient te worden 
voor de Levering gereed is. Opdrachtgever zorgt ervoor dat tijdig een adequate energieaansluiting 
aanwezig is ten behoeve van de door de Voskamp Groep te verrichten werkzaamheden en verschaft de 
Voskamp Groep kosteloos de benodigde energie. Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke 
voorzieningen ten behoeve van de aansluiting van het Beveiligingssysteem op de daarvoor noodzakelijke 
netten en garandeert dat deze netten voldoen aan de wettelijke en de door de Voskamp Groep technisch 
gestelde vereisten.
10.3 Opdrachtgever dient er tevens zorg voor te dragen dat de Voskamp Groep, ingeval van plaatsing- of 
montagewerkzaamheden, in de gelegenheid is om de werkzaamheden uit te voeren in een 
aaneengesloten periode, voor zolang de werkzaamheden dit met zich brengen. Geen werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd boven inwerking zijnde machines.
10.4 Voor zover het werk dit vereist en in de Overeenkomst daarover niets is opgenomen, dient 
Opdrachtgever op eerste verzoek van de Voskamp Groep en voor rekening van Opdrachtgever, zorg te 
dragen voor in omvang voldoende droge, afsluitbare opslagruimtes en het aanwezig zijn van 
hulpmaterialen, elektrische aansluitingen en water, containers, dekkleden, etc.
10.5 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Voskamp Groep de haar opgedragen installatie-, onderhouds-/ en 
servicewerkzaamheden op de overeengekomen tijd kan aanvangen, deze ongestoord kan verrichten op 
de voor de Voskamp Groep gebruikelijke werktijden en onder condities die voldoen aan de wettelijke 
veiligheidseisen, daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de door de Arbodienst aan de 
werkomgeving van werknemers gestelde veiligheidseisen, op een goede vaste ondergrond, vrij van 
obstakels. Een bericht van verhindering moet Opdrachtgever uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 
werkzaamheden doorgeven aan de Voskamp Groep. Indien het bericht van verhindering van de 
Opdrachtgever wordt ontvangen binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden, dan is 
Opdrachtgever gehouden alle met deze werkzaamheden door de Voskamp Groep gemaakte en nog te 
maken kosten aan de Voskamp Groep te voldoen.
10.6 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet 
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de Voskamp Groep staan of indien Opdrachtgever op 
andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de Voskamp Groep in ieder geval het recht tot 
opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane 
kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
10.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen eventuele bedrijfsschade en 
gevolgschade, die de Voskamp Groep, voor haar werkende personen of ondernemingen of enige andere 
derde, zal lijden of heeft geleden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming. 
Opdrachtgever is in het bijzonder aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuistheden in de 
door Opdrachtgever aan de Voskamp Groep verstrekte gegevens en/of tekeningen, dan wel die 
voortvloeien uit gebreken in de door Opdrachtgever zelf of door derden in het kader van de uitvoering 
van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden. Voorts is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, 
onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van de Voskamp Groep, zoals gereedschappen 
en voor de werkzaamheden bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de 
werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 
10.8 Opdrachtgever vrijwaart de Voskamp Groep zonder enige beperking voor alle gevolgen van aanspraken 
van derden, inbreuken op rechten van derden daaronder begrepen, die voortvloeien uit het door 
Opdrachtgever niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel uit hoofde 
van de wet. Onder vorenbedoelde gevolgen dient mede te worden begrepen de proceskosten, kosten 
voor rechtsbijstand en alle gevolgen door van overheidswege genomen maatregelen ter handhaving van 
voorschriften.

Artikel 11 Reclameren
11.1 Opdrachtgever is gehouden om de geleverde/gekochte zaken binnen 8 dagen na ontvangst, dan wel na 
de montage indien de Levering tevens installatie/ montagewerkzaamheden betreffen, op gebreken te 
controleren en eventueel geconstateerde gebreken binnen deze termijn schriftelijk aan de Voskamp 
Groep te melden.
11.2 Gebreken die ten tijde van de Levering niet uiterlijk waarneembaar zijn, dienen door Opdrachtgever 
binnen 8 dagen nadat hij met het gebrek bekend is geworden of had kunnen worden, schriftelijk aan de 
Voskamp Groep te worden gemeld. Opdrachtgever dient de Voskamp Groep schriftelijk aan te geven wat 
de aard van het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd. Tevens dient Opdrachtgever 
aannemelijk te maken dat het gebrek aan de Voskamp Groep kan worden toegerekend.
11.3 Ieder vorderingsrecht van Opdrachtgever jegens de Voskamp Groep, betrekking hebbend op gebreken 
betreffende de Levering, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen de in lid 1 en 2 van dit artikel gestelde termijn aan de Voskamp Groep zijn
gemeld;
b. de gebreken een gevolg zijn van normale slijtage; 
c. de gebreken een gevolg zijn van de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit 
van toegepaste materialen; 
d. de gebreken een gevolg zijn van door de Voskamp Groep van derden betrokken onderdelen, voor zover 
de derde geen garantie aan de Voskamp Groep heeft verstrekt en/of een afwijkende garantieperiode 
heeft toegepast;
e. het geleverde niet conform bestemming is gebruikt;
f. de gebreken een gevolg zijn van moedwillige beschadiging, brand-, storm-, waterschade, blikseminslag
(direct of indirect) of het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening;
g.. Opdrachtgever de Voskamp Groep geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een
onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
h. Opdrachtgever de geleverde zaken in strijd met de voorschriften, dan wel op abnormale of
onzorgvuldige wijze heeft gebruikt, heeft overbelast of niet of niet naar behoren heeft onderhouden;
i. de eventueel in de Overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken;
j. Opdrachtgever zelf of door derden reparaties of wijzigingen aan de zaak heeft uitgevoerd of laten
uitvoeren;
k. het geleverde gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
l. het geleverde aan een derde is overgedragen;
m. het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, 
welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
n. Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tijdig en correct jegens de Voskamp 
Groep is nagekomen;
o. Opdrachtgever gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften niet is nagekomen;
p. de gebreken een gevolg zijn van door de Opdrachtgever gebruikte en/of aangewende materialen c.q. 
zaken of deze materialen c.q. zaken ter bewerking aan de Voskamp Groep zijn verstrekt;
q. materialen of zaken, werkwijze en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de 
Opdrachtgever toegepast, alsmede de door namens Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.
11.4. Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever jegens de Voskamp Groep, betrekking hebben op gebreken 
in de door de Voskamp Groep geleverde zaken, vervalt in elk geval na 12 maanden nadat de Levering 
heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid Voskamp Groep
12.1 De aansprakelijkheid van de Voskamp Groep voor schade van Opdrachtgever, die het gevolg is van enige 
tekortkoming in een Levering door de Voskamp Groep, daaronder in ieder geval, maar niet uitsluitende 
begrepen, directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door 
bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie 
of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat 
schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Voskamp Groep.
12.2 De Voskamp Groep is niet gehouden tot het vergoeden van schade indien de tekortkoming waaruit deze 
schade voortvloeit niet onverwijld nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs 
had behoren te ontdekken schriftelijk aan de Voskamp Groep is gemeld.
12.3 Voor zover aan de Voskamp Groep in een specifieke situatie geen beroep op de vorige leden toekomt, is 
de Voskamp Groep nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van enige 
toerekenbare tekortkoming in een Levering door de Voskamp Groep welke schade onder meer bestaat 
uit eventuele indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door 
bedrijfsstagnatie, schade wegens storing van een bedrijfsstagnatie, schade wegens storing van een 
bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van enige termijn.
12.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming is de Voskamp Groep, zulks naar eigen keuze, enkel 
gehouden om:
a. gebreken te herstellen of;
b. vervangende zaken of onderdelen te leveren, doch alleen na terug ontvangst van de gebrekkige zaken 
of onderdelen of;
c. de ontvangen Contractwaarde terug te betalen, dan wel de aan Opdrachtgever verzonden factuur te 
crediteren. of;
d. een – met inachtneming van het volgende lid – in overleg met de Opdrachtgever door de Voskamp 
Groep te bepalen financiële vergoeding te voldoen.
12.5 Indien de Voskamp Groep gehouden is tot betaling van schadevergoeding of boete of enige andere 
financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen 
door de Voskamp Groep of anderszins is de aansprakelijkheid van de Voskamp Groep te allen tijde 
beperkt tot maximaal de Contractwaarde of tot aan de som die aan de zijde van de Voskamp Groep in het 
voorkomend geval daadwerkelijk gedekt is door verzekering, en wel de hoogste van de beide genoemde 
sommen. De beperking tot maximaal de Contractwaarde geldt ook indien de dekking van de verzekeraar 
verloren zou gaan door toedoen van de Voskamp Groep, bijvoorbeeld omdat zij een formeel vereiste, 
opgenomen in de polis, niet in acht neemt.
12.6 Indien er tussen de Voskamp Groep een Overeenkomst bestaat op grond waarvan de Voskamp Groep aan 
Opdrachtgever een Alarmcentraledienst aanbiedt, is de Voskamp Groep niet aansprakelijk voor fouten 
gemaakt door de PAC zelf of door derden die door de alarmcentrale worden ingeschakeld.
12.7 De aansprakelijkheid van de Voskamp Groep voor schades aan de grondkabels welke ontstaan zijn door 
o.a. grondwerkzaamheden, grondgesteldheid, bestratingen, verharding, aangelegd gazon en 
beplantingen evenals de eventuele schades veroorzaakt door verzakking ten gevolge van regenwater, 
ongedierte, ratten, mollen etc. is uitgesloten. Voor alle materialen waarin de Voskamp Groep op verzoek van 
Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht (veranderingen ten opzichte van het door de fabrikant geleverde 
standaard product), is de productaansprakelijkheid voor de Voskamp Groep uitgesloten. Indien door wanden 
en/of vloeren geboord moet worden, waarin leidingen onzichtbaar zijn weggewerkt, gebeurt dit voor risico van 
Opdrachtgever. Indien door de Voskamp Groep plafondtegels, platen en/of elementen worden verwijderd, is 
de Voskamp Groep niet aansprakelijk voor beschadigingen aan nieuwe of reeds aanwezige plafondtegels, 
platen en/of elementen.

Artikel 13 Rechten van intellectuele of industriële eigendom
13.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Opdrachtgever geleverde 
goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij de Voskamp Groep. De Voskamp 
Groep heeft het uitsluitend recht tot openbaring, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze 
goederen, gegevens en informatie en de Opdrachtgever heeft het uitsluitend gebruiksrecht hiervan.
13.2 De door de Voskamp Groep aan de Opdrachtgever afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, 
technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem 
worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van 
de intellectuele industriële eigendom, nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens 
de Voskamp Groep heeft voldaan.Algemene voorwaarden Voskamp Groep, 4 juni 2020 3
13.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om volgens het ontwerp van de Voskamp Groep gerealiseerde 
installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de Voskamp Groep en onverminderd het bepaalde in lid 13.5 en 13.6.
13.4 Opdrachtgever is alleen bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van de Voskamp Groep zonder 
diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is 
ontbonden wegens een tekortkoming die aan de Voskamp Groep kan worden toegerekend. In dat geval is 
de Voskamp Groep niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door 
of namens de Opdrachtgever.
13.5 Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever met betrekking tot de door de Voskamp Groep ontwikkelde en 
geleverde programmatuur is niet exclusief. Opdrachtgever mag deze programmatuur alleen in eigen 
bedrijf, kantoor, instelling of organisatie gebruiken en alleen voor de installatie waarvoor het 
gebruiksrecht is verstrekt.
13.6 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever verboden om de programmatuur en de 
dragers waarop deze is vastgesteld op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan derde of door 
derde te laten gebruiken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verveelvoudigen of 
daarvan kopieën te maken. Tevens het wijzigen van de programmatuur anders dan in het kader van het 
herstellen fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte 
technische informatie worden niet aan Opdrachtgever verstrekt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 De eigendom van door de Voskamp Groep geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke 
aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen zij krachtens de Overeenkomst aan de 
Voskamp Groep verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de 
koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, 
belastingen en kosten.
14.2 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als 
herkenbaar eigendom van de Voskamp Groep te bewaren, en deze te verzekeren tegen de gebruikelijke 
risico’s zoals in ieder geval ook brand, ontploffing, schade en diefstal.
14.3 Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het Opdrachtgever niet toegestaan de door de Voskamp 
Groep geleverde zaken te vervreemden, dan wel te bezwaren, behoudens voor zover dit noodzakelijk is 
voor de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever.
14.4 Indien het eigendomsvoorbehoud ten gevolge van be-, of verwerking van bepaalde zaken verloren is 
gegaan, is Opdrachtgever onverwijld verplicht om op deze zaken ten behoeve van de Voskamp Groep een 
bezitloos pandrecht te vestigen.
14.5 Indien de Opdrachtgever in Duitsland gevestigd is, gaat de eigendom van de zaken, niettegenstaande de 
feitelijke Levering, eerst over nadat de Opdrachtgever alle bestaande en toekomstige vorderingen van de 
Voskamp Groep op Opdrachtgever heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud zal tevens rusten op zaken 
waarin de door de Voskamp Groep geleverde zaken zijn verwerkt, op nieuwe zaken die met de door de 
Voskamp Groep geleverde zaken zijn gevormd, zaken waarvan de door de Voskamp Groep geleverde 
zaken bestanddeel zijn geworden alsmede de zaken waarmee de door de Voskamp Groep geleverde 
zaken zijn vermengd.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als 
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een (al dan niet) toerekenbare 
tekortkoming van toeleveranciers of andere contractpartners van de Voskamp Groep. Indien de 
overmacht toestand langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de 
Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt 
alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen 
zijn. Onder overmacht valt onder meer terrorisme, aardbevingen, natuurrampen en alle overige 
omstandigheden waarvan het risico door de verzekeringsmaatschappij van de Voskamp Groep wordt 
uitgesloten.
15.2 Indien Opdrachtgever heeft gekozen voor een alarm- of signaleringsinstallatie en/of 
beveiligingsaanverwante producten, dan wel onderdelen daarvan, dan is er sprake van een 
overmachtsituatie voor de Voskamp Groep indien deze installatie en/of producten door criminele 
activiteiten worden gemanipuleerd.

Artikel 16 Hoofdelijkheid
16.1 Indien de Voskamp Groep de Overeenkomst heeft gesloten met twee of meer Opdrachtgevers, dan wel 
indien enige verplichting uit die Overeenkomst rust op twee of meer (rechts)personen, dan zijn deze 
Opdrachtgevers of (rechts) personen steeds voor het geheel jegens de Voskamp Groep hoofdelijk 
gebonden.

Artikel 17 Beëindiging
17.1 Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim en de Voskamp Groep is gerechtigd om zonder nadere 
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks 
onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn 
betalingsverplichtingen voldoet, Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan 
Opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien Opdrachtgever wordt
toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of indien Opdrachtgever onder curatele of zijn vermogen
geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, dan wel indien er een tot één van deze gevallen 
strekkende aanvraag wordt ingediend, indien Opdrachtgever zeggenschap over zijn onderneming of een 
onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt, indien Opdrachtgever zijn onderneming liquideert
of stillegt, indien er op enige andere wijze sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van 
Opdrachtgever of indien op goederen van Opdrachtgever of gedeelten daarvan, conservatoir of 
executoriaal beslag wordt gelegd. De Voskamp Groep zal wegens de beëindiging nimmer tot betaling van 
enige schadevergoeding gehouden zijn.
17.2 Opdrachtgever zal de Voskamp Groep per omgaande informeren indien zich een omstandigheid als 
bedoeld in het vorige lid voordoet.
17.3 Bedragen die de Voskamp Groep vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds 
ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en 
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 18 Conversie
18.1 Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt 
vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere 
bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dat geval zullen Opdrachtgever en de Voskamp Groep in 
overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt 
gezocht bij het doel en de strekking van bedoelde bepaling.

Artikel 19 Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
19.1 Op de Overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Op de Levering van zaken door de Voskamp Groep aan een in Duitsland gevestigde Opdrachtgever zal 
Duits recht van toepassing zijn.
19.3 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de Overeenkomst, dan wel 
van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter in het arrondissement waar de Voskamp Groep statutair is gevestigd, zulks behoudens 
voor zover dwingende regels aan deze forumkeuze in de weg staan. Het staat de Voskamp Groep echter 
vrij om ondanks het bepaalde in dit artikel een geding aanhangig te maken bij de volgens de wet 
bevoegde rechter.
19.4 Indien Opdrachtgever gevestigd is buiten de Europese Unie, althans in een land waarmee Nederland geen 
executieverdrag heeft gesloten, is de Voskamp Groep bevoegd de rechter in het land van de 
Opdrachtgever aan te wijzen als zijnde bevoegd van enig geschil als bedoeld in het vorige lid kennis te 
nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Voskamp Groep een geschil aanhangig te maken bij de in 
het vorige lid bedoelde rechter.

Algemene voorwaarden Voskamp Groep, 4 juni 2020

Voskamp mobiel

Aanmelden Voskamp nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en speciale aanbiedingen!