De C02 Prestatieladder 

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. 
Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE). 

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE).  

Voskamp Groep is in bezit van het CO2-bewust certificaat (trede 3 van de CO2 prestatieladder).

co2-prestatieladder_web.jpg

 

CO2-Footprint

Ieder jaar maakt Voskamp Groep de CO2-uitstoot ten gevolge van haar activiteiten inzichtelijk.

In referentiejaar 2015 bedroeg de CO2-footprint van Voskamp Groep 2168,8 ton CO2. In 2017 bedroeg de CO2-footprint van Voskamp Groep 2502,4 ton CO2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2015.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2016.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2017.

Doelstelling

Voskamp Groep heeft zich tot doel gesteld om het CO2-Bewust certificaat te behalen voor niveau 3, en in 2020 8% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2015.

De CO2-footprint zal in 2020 verminderd zijn met tenminste 177 ton CO2. De totale CO2-uitstoot zal in 2020 kleiner of gelijk zijn aan 1.991 ton CO2. Deze doelstellingen voor 2020 zijn gerelateerd aan het referentiejaar 2015.

Klik hier voor de Beleidsverklaring CO2

Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het energiemanagementsysteem van Voskamp Groep volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

 De maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren staan benoemd in de Factsheet CO2-Prestatieladder, bij 3.C.1 Voortgang Reductie doelstellingen.

Voortgang reductie doelstellingen

Ieder half jaar maakt Voskamp Groep haar CO2 voortgang met betrekking tot de CO2 reductie­­doelstellingen inzichtelijk.

De voortgang staat beschreven in onderstaande Factsheets CO2-Prestatieladder:

 Factsheet 2017

 Factsheet eerste helft 2018

Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en voortgang CO2 reductie doelstellingen van Voskamp Groep is vastgelegd in onderstaand document.

 3.C.2-1 Communicatieplan

Deelname aan initiatieven

Voskamp Groep werkt samen met anderen om CO2 te reduceren. De initiatieven staan beschreven in het CO2 Participatieplan’.

Geïnteresseerden in een samenwerking voor CO2-reductie met Voskamp Groep, worden uitgenodigd om contact op te nemen via info@voskampgroep.nl.

 

 
 

 

Trede 1 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De Voskamp Groep is in bezit van het certificaat Trede 1 van de PSO-Prestatieladder van PSO-Nederland.
Onze duurzame en kwalitatief goede bijdrage op het vlak van sociaal ondernemen is op een objectieve
en onafhankelijke wijze getoetst en bekroond met een PSO-Trede 1 certificering.
 

PSO
PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt. De ladder bestaat uit vier niveaus: de Aspirant-status, Trede 1, 2 en 3.

PSO heeft onderscheid gemaakt tussen indirecte en directe sociale bijdragen. Het aannemen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie worden ook wel de directe bijdragen genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan mensen van de BOL- / BBL-opleidingen op niveau 1 en 2, mensen uit de participatiewet, Wajong, WW of WWB. Inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven is de indirecte bijdrage.

Trede 1
Een van de voornaamste doelen van de Voskamp Groep is het bijdragen aan de vermindering van een maatschappelijk probleem, door socialer te ondernemen. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden tot werk(ervaring), draagt de Voskamp Groep bij aan een aantoonbaar betere maatschappij. Hier hecht de Voskamp Groep veel waarde aan. We bieden ontwikkelingsmogelijkheden en met betrekking tot inkoop werken wij actief met organisaties welke ook een PSO-erkenning hebben. De directie van de Voskamp Groep heeft medio 2016 uitgesproken meer aandacht te schenken aan het sociaal ondernemen en dit  middels een PSO-erkenning te uiten. In dit traject is de Voskamp Groep begeleid door het bureau Extend. Na alle directe en indirecte bijdragen in kaart te hebben gebracht, bleek uit de audit dat de Voskamp Groep al voldoende bijdraagt om het certificaat Trede-1 te ontvangen. Deze audit is uitgevoerd door de DEKRA. Het certificaat is per 1 februari 2017 toegekend en zal 2 jaar geldig zijn.

Toekomst
Voskamp Groep hecht waarde aan het samenwerken met organisaties die aantoonbaar socialer ondernemen en in het bezit zijn van een geldig PSO-certificaat. De Voskamp Groep koopt daarom bij voorkeur in bij organisaties met een PSO-erkenning en wil dit in de toekomst verder uitbreiden.

Voskamp Groep wil andere organisaties stimuleren om ook te starten met socialer ondernemen. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Kijk voor meer informatie op www.pso-nederland.nl

 
 

Voskamp Groep. Samen sterk in maatwerk